دانلود رایگان سخنرانی های استاد محمد شجاعی

اخطار: اگر پای کلام ایشان بنشینید دیگر شاید نتوانید بلند شوید!

  • غم و افسردگی
  • استرس و دلشوره
  • احساس گناه و نفرت از خود
  • احساس شکست و ناتوانی

 

دانلود غلبه بر بدبینی و سوء ظن از استاد محمد شجاعی

ادامه خواندن “دانلود غلبه بر بدبینی و سوء ظن از استاد محمد شجاعی”

دانلود غلبه بر وسواس های مختلف از استاد محمد شجاعی

ادامه خواندن “دانلود غلبه بر وسواس های مختلف از استاد محمد شجاعی”

دانلود غلبه بر رنجش و کینه به دل گرفتن از استاد محمد شجاعی

ادامه خواندن “دانلود غلبه بر رنجش و کینه به دل گرفتن از استاد محمد شجاعی”

دانلود در امان ماندن از حسادت از استاد محمد شجاعی

ادامه خواندن “دانلود در امان ماندن از حسادت از استاد محمد شجاعی”

دانلود غلبه بر احساسات منفی از استاد محمد شجاعی

 غم و افسردگی

 استرس و دلشوره

 احساس گناه و نفرت از خود

 احساس شکست و ناتوانی

ادامه خواندن “دانلود غلبه بر احساسات منفی از استاد محمد شجاعی”