دانلود سخنرانی قانون جذب (دکتر فرهنگ)

متفاوت و حتی مخالف با قانون جذبی است که توسط راندا براون (فیلم راز) عرضه شده است. باور نمیکنید خودتان گوش کنید

ادامه خواندن “دانلود سخنرانی قانون جذب (دکتر فرهنگ)”