دانلود رایگان سخنرانی های استاد محمد شجاعی

اخطار: اگر پای کلام ایشان بنشینید دیگر شاید نتوانید بلند شوید!

  • غم و افسردگی
  • استرس و دلشوره
  • احساس گناه و نفرت از خود
  • احساس شکست و ناتوانی

 

دانلود برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه (تصویرسازی ذهنی)

دانلود غلبه بر استرس (دکتر آرند اشتاین)

ادامه خواندن “دانلود غلبه بر استرس (دکتر آرند اشتاین)”

دانلود غلبه بر احساسات منفی از استاد محمد شجاعی

 غم و افسردگی

 استرس و دلشوره

 احساس گناه و نفرت از خود

 احساس شکست و ناتوانی

ادامه خواندن “دانلود غلبه بر احساسات منفی از استاد محمد شجاعی”